Skłonności homoseksualne

Ten temat pojawia się zawsze na lekcjach w star­szych klasach. Homo oznacza „ten sam". Skłonnościa­mi homoseksualnymi określa się myśli, fantazje, ma­rzenia i doświadczenia seksualne związane z przed­stawicielami tej samej płci. Wielu nastolatków miało homoseksualne myśli, marzenia, a nawet doświad­czenia. Jeśli i wy mieliście podobne, powinniście wie­dzieć, że jest to normalne i że nie świadczy jeszcze o od­chyleniach. Możliwe, że czujecie się zmieszani i winni z tego powodu, a nawet przestraszeni. Pogłębia te uczucia fakt, że na pewno słyszeliście sporo nieprzy­jemnych dowcipów na ten temat, że znacie różne obraźliwe słowa, jakimi określa się homoseksualistów. Być może słyszałeś, że homoseksualizm jest rzeczą nie­normalną, grzeszną, efektem psychicznej choroby. W takim przypadku zrozumiałe jest, że zadajesz sobie pytanie, czy i twoje ewentualne skłonności seksualne są rzeczą normalną. Sądzimy, że kilka podstawowych informacji o homoseksualizmie pozwoli ci znaleźć od­powiedź na to pytanie.

Chociaż prawie wszyscy mieli jakieś myśli lub na­wet doświadczenia homoseksualne, to za homoseksu­alistów uważamy dopiero te osoby dorosłe, które od­czuwają silny pociąg do osób tej samej płci. Mogą to być zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Kobiety są nazywa­ne lesbijkami, natomiast mężczyźni gejami. W historii było bardzo wielu homoseksualistów, nawet wśród sławnych ludzi. Do osób o tych skłonnościach seksual­nych należą przedstawiciele wszystkich grup społecz­nych, narodowościowych, rasowych, religijnych, za­wodowych. Mogą nimi być lekarze, pielęgniarki, praw­nicy, kierowcy, policjanci, artyści, bisnesmeni, nau­czyciele, politycy, sportowcy, rabini, księża, piłkarze, ludzie żonaci i nieżonaci, rodzice – można by wymie­niać bez końca.

Większość dorosłych to heteroseksualiści (hetero znaczy „przeciwny"). Zainteresowania seksualne tych osób skierowane są ku płci odmiennej. Jedna osoba do­rosła na dziesięć wykazuje skłonności homoseksual­ne. Chociaż na ogół określa się ludzi albo jako hetero- seksualistów albo j ako homoseksualistów, zdarzaj ą się przypadki występowania obu skłonności naraz. Pra­wie nikt nie jest ściśle hetero- lub homoseksualny.

Przejdźmy teraz do pytań dotyczących homoseksu­alizmu, zadawanych przez moich uczniów.


Czy homoseksualizm jest czymś niemoralnym? Czy takie za­chowanie jest nienormalne i świadczy o chorobie psychicznej i zboczeniu?

W przeszłości powszechnie uznawano to zjawisko za nienormalne i objaw zboczenia. Również i dzisiaj niemało jest ludzi przeświadczonych, że w takich przy­padkach konieczne jest leczenie psychiatryczne. Ale jest też wiele osób, które uważają, że jest to prywatna sprawa każdego człowieka i że po prostu zdarza się, iż niektórzy mają takie skłonności. Według tych osób jest to normalny, zdrowy sposób życia, możliwy do zaak­ceptowania w równym stopniu jak heteroseksualizm.

Co to jest biseksualizm?

Biseksualistą nazywana jest osoba, która odczuwa równomierny pociąg do osób obydwu płci i utrzymuje z nimi kontakty seksualne.

Jeśli w młodości ktoś miał odczucia homoseksualne lub szalał za kimś tej samej płci, czy oznacza to, że jako osoba dorosła będzie na pewno homoseksualistą?

Homoseksualne odczucia okresu dojrzewania nie decydują o tym, czy ktoś w przyszłości będzie homo­seksualistą. Niektóre z takich osób w późniejszym wieku są homoseksualistami, inne heteroseksualistami. Niektórzy dorośli homoseksualiści w młodości mieli już takie skłonności seksualne, inni zaś hetero­seksualne.

Czy ktoś może wiedzieć o tym, że jest homoseksualistą, będąc jeszcze młodą osobą?

Tak. Niektóre osoby twierdzą, że wiedziały już o tym będąc nastolatkami, a nawet dziećmi.których dochodzi do kontaktu z wyżej wymienionymi substancjami wytworzonymi przez osobę chorą na AIDS, mogą doprowadzić do zarażenia się wirusem HIV. Mężczyźni homo- i biseksualiści powinni z uwa­gą przeczytać podrozdział o AIDS.