Źródło postaw roszczeniowych

 

Oczywistym źródłem postaw roszczeniowych jest egocentryzm i egoizm. W pewnym sensie można by powiedzieć, że rodzice zbierają owoce niewłaściwego wychowania swych dzieci. A jed­nak powiedzenie: „Mają, na co zasługują" byłoby zbytnio uprasz­czające i po głębszym rozważeniu krzywdząco niesprawiedliwe. A to dlatego, że wychowanie to nie tylko wpływ rodziny. W naj­nowszych badaniach socjologicznych zauważono, że przemoż­ny wpływ na kształtowanie się osobowości ma telewizja, dalej – grupy rówieśnicze i dopiero potem rodzina. Zaraz po niej wideo i gry komputerowe. Znowu można by powiedzieć, że rodzina powinna uchronić przed złym wpływem telewizji, w najgorszym (a może najlepszym?) razie wyrzucając telewizor z domu. Podob­nie rodzina może mieć pewien znaczący wpływ na dobór rówie­śników. Zgodzimy się jednak, że jest to problem złożony i że błędy w postępowaniu dzieci nie muszą być prostą konsekwencją rażących zaniedbań wychowawczych rodziców.