Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej Bydgoszcz

Podejmowanie decyzji związanych z życiem seksualnym

Każda decyzja dwojga młodych ludzi o tym, że chcą ze sobą chodzić, może się wiązać z problemem kontak­tów seksualnych. Kiedy dwoje ludzi podoba się sobie, jest naturalne, że chcą być ze sobą jak najbliżej. Może to oznaczać trzymanie się za rękę czy pocałunek na dzień dobry i do widzenia. Lecz może też znaczyć coś tak intymnego, jak stosunek płciowy.

Dla niektórych młodych ludzi określenie stopnia fi­zycznej bliskości nie stwarza aż takiego problemu. Podejmując decyzję, kierują się zasadami religijnymi i moralnymi. Są jednak i tacy, którzy nie wiedzą dok­ładnie, co jest właściwe, a co nie w momencie decydo­wania o stopniu zbliżenia. Nawet ci, którzy mają silnie ugruntowane pojęcie na temat moralności, czasami z trudem opanowują chęć zbliżenia z ukochaną osobą. Zazwyczaj na lekcjach poświęcam dużo czasu temu problemowi. W tej książce spróbuję odpowiedzieć na pytania najczęściej zadawane.

Jeśli istniałyby rozwiązania, które każdy bez wyjąt­ku by akceptował, zadanie nauczycieli i wychowaw­ców byłoby o wiele łatwiejsze. Oczywiście tak nie jest.

Spróbujemy więc przedstawić różne opinie, wyjaśnić, dlaczego niektórzy ludzie myślą tak, a nie inaczej. Nie będziemy opowiadać się po żadnej ze stron. Uważamy, że młodzi ludzie powinni raczej poznać różne punkty widzenia dotyczące tych zagadnień i samodzielnie wybrać to, co wydaje im się najsłuszniejsze.

Często młodzi ludzie, zapytani, dlaczego podjęli ta­ką, a nie inną decyzję, odpowiadają: „Wszyscy tak ro­bią". Nie tylko nie mają racji mówiąc „wszyscy", bo przecież tego nie wiedzą, ale nawet jeśli wszyscy właś­nie tak postępują, to nie znaczy, że to właśnie jest dob­re dla ciebie.

Poza tym, niektórzy młodzi ludzie nie mają własne­go zdania na ten temat, bezmyślnie przyjmują to, co mówią rodzice czy religia. Nie chcemy was nakłaniać do nieposłuszeństwa wobec rodziców czy odrzucenia wartości religijnych. Wręcz przeciwnie, sądzimy, że re­ligia i rodzice są bardzo dobrymi doradcami. Jednak częste są przypadki, że młodzi ludzie, którzy po prostu przejęli od kogoś zasady bez przemyślenia ich, nieraz popadają w konflikt ze sobą, kiedy trzeba podjąć decy­zję dotyczącą życia płciowego. Nie mając swojego krę­gosłupa, nie umieją sobie poradzić, uginają się pod pre­sją potrzeb seksualnych, przeżywają dramaty. Może wtedy dojść do odrzucenia tych wartości. Dzieje się tak dlatego, że naprawdę to nie były ich wartości, przejęli je od kogoś innego, automatycznie. Wartości stają się twoje wtedy, gdy poznasz inne punkty widzenia i sam świadomie wybierzesz to, co możesz uznać za swoje i czym będziesz chciał kierować się w życiu.

Chciałabym mieć chłopca, ale czy ktoś, kto ma dopiero jede­naście lat, może odbywać stosunek? W mojej klasie jest chło­piec, który mi się podoba i któremu ja się podobam. Jednak boję się seksu. Co mam robić? Po pierwszej randce pocało­waliśmy się. Chcę z nim chodzić, ale co będzie, jeśli zajdę w ciążę?

Tego typu pytania na ogół zadają nawet młodsze dzieci. Pierwszy raz słysząc podobne pytania byłam za­szokowana, że młodzi ludzie w taki właśnie sposób zastanawiają się, czy są gotowi do współżycia. Później zdałam sobie sprawę, że te pytania są wynikiem po­mieszania pojęć. Niektóre osoby uważały, że współży­cie należy rozpocząć jak tylko zacznie się ze sobą cho­dzić. Dla wielu z nich chodzenie z kimś automatycznie oznaczało utrzymywanie z tą osobą stosunków seksu­alnych.

Naturalnie w rzeczywistości tak nie jest, ale nale­żałoby dociec, skąd dzieci mają tego typu wyobrażenia. Zauważcie, że w romansach bohaterowie, którzy spo­tykają się po raz pierwszy na jednej stronie, namiętnie całują się już na następnej. W filmach dwoje nieznajo­mych wymienia spojrzenia i w następnej chwili są już w łóżku.

W życiu wygląda to, na szczęście, zupełnie inaczej. Związek uczuciowy przechodzi wiele etapów fizycznej bliskości, zanim dojdzie do stosunku, jeśli w ogóle do niego dojdzie.

Proszę więc, miej odrobinę krytycyzmu wobec tego, o czym czytasz w powieściach i co widzisz na ekra­nie. Bycie z kimś wcale nie oznacza odbywania stosunków, całowania ani nawet trzymania się za ręce. To, co robicie, zależy tylko od was i nigdy nie wolno zmuszać siebie ani kogoś do robienia tego, co wydaje się niewłaściwe.

Czym jest tak zwane całowanie z języczkiem? Czy jest to właściwy sposób całowania?

Przy tym sposobie całowania wsuwa się język głę­boko w usta partnera. Niektórzy to lubią inni nie. Nie ma w tym nic niewłaściwego. Niektórzy tylko dotykają ust partnera czubkiem języka. Jeszcze innym udaje się wzajemne wsunięcie w usta swoich języków. Nie ma co do tego żadnych zasad.

Co znaczą wyrazy necking i petting?

Niektórzy ludzie słowem necking określają długo­trwałe całowanie się z kimś. Różnie definiowane jest słowo petting. Niektórzy rozróżniają lekki petting, kie­dy mężczyzna głaszcze piersi kobiety i mocny petting, to znaczy dotykanie i gładzenie narządów płciowych. Inni rozróżniają pieszczoty zewnętrzne, przez ubranie, i wewnętrzne – gołego ciała.

Czy jest wzajemne onanizowanie się? Co oznacza „nierobie- nie wszystkiego" i „pójście na całość"?

Wzajemne onanizowanie się oznacza onanizowanie się w tym samym czasie co druga osoba lub gdy dwie osoby robią to sobie nawzajem. Przez „nierobienie wszystkiego" rozumie się, że mimo iż dwie osoby są bardzo blisko fizycznie ze sobą, nie dochodzi do stosun­ku. Polega to na przykład na pieszczotach i seksie o- ralnym, wzajemnym onanizowaniu się itd. „Pójście na całość" to stosunek seksualny, czyli wprowadzenie członka do pochwy.

Czy można całować się już na pierwszej randce? Czy nie na­leży dopuścić do pieszczot? Co oznacza „posunąć się za da­leko"? Czy można robić wszystko, ale powstrzymać się od stosunku?

Jak już wcześniej stwierdziłyśmy, na te pytania is­tnieją bardzo różne odpowiedzi. Na przykład niektórzy uważają, że nie powinno się całować na pierwszej rand­ce, a inni traktują to jako rzecz całkowicie normalną. Niektórzy uważają pieszczoty za coś złego, inni nie myślą, że to jest złe, ale sądzą, że młodzi ludzie nie powinni tego robić, gdyż nie mając zbyt dużego doś­wiadczenia, mogliby się nie opanować i posunąć za da­leko. Bywają jeszcze inne opinie, ale są też tacy, którzy w ogóle nie mają na ten temat poglądów.

W odpowiedziach młodych ludzi na te pytania wi­doczny jest wpływ wychowania, opinii znajomych, wyznawanej religii, własnych przeżyć emocjonalnych. Mimo występujących różnic sądzimy, że są pewne re­guły, które mogą stosować wszyscy bez względu na przekonania i opinie otoczenia.

1.        Niezależnie od tego czy jest to francuski pocałunek, petting czy stosunek płciowy, nie rób niczego pod presją. Rób tylko to, czego jesteś naprawdę pewna, że chcesz. Jesteś jeszcze bardzo młoda i możesz spo­kojnie poczekać do momentu, w którym będziesz pewna, czego chcesz.

2.        Zastanów się, co czujesz do drugiej osoby. Czy jest to ktoś, do kogo masz zaufanie? Czy ta osoba nie będzie plotkować na twój temat? Czy chcesz bliskoś­ci fizycznej z nią dlatego, że coś do niej czujesz, czy po prostu z ciekawości? Normalne jest, że młodzi lu­dzie chcą wiedzieć, j akie ma się wtedy odczucia. Na­leży jednak pamiętać, że zrobienie tego tylko z cie­kawości nie prowadzi do niczego dobrego.

3.        Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego chcesz to zro­bić. Prawdziwe przyczyny mogą nie mieć nic wspól­nego z twoimi uczuciami do tej osoby, ani nawet z ciekawością. Może po prostu masz nadzieję udo­wodnić sobie, że jesteś już dorosła, chcesz być bar­dziej popularna lub po prostu boisz się go stracić. Zgoda na kontakt fizyczny nie rozwiązuje żadnego z tych problemów. Przeciwnie, może stworzyć nowe.

4.        Nie zmuszaj nigdy drugiej strony do zrobienia cze­gokolwiek, na co nie ma ochoty. Może to przybrać formę zachęcenia dziewczyny przez chłopaka do zrobienia czegoś więcej niż chce. Dziewczyna nie po­winna traktować chłopca jak mięczaka, jeśli nie nakłania jej do „pójścia dalej".

5.        Na stwierdzenia w stylu: „Jeśli mnie kochasz, zrób­my to", „Wszyscy to robią", „Jak nie chcesz, to znaj­dę sobie kogoś innego" odpowiadaj zawsze: „Jeśli ci naprawdę na mnie zależy, nie zmuszaj mnie", „U- dowodnij, że ci na mnie zależy, rezygnując z tego", „Droga wolna, znajdź kogoś innego" lub „Jeśli wszyscy to robią, to nie będziesz miał problemu ze znalezieniem kogoś, kto się na to zgodzi".

6.        Nie zakładaj, że wiesz, o czym myśli druga osoba – zawsze się jej o to pytaj. Wielu nastolatków rozpo­czyna współżycie, chociaż tego wcale nie chce, są­dząc, że chce tego druga strona. Zdarza się, że żadna tego nie pragnie. Zanim zdecydujesz się na zbliże­nie, porozmawiajcie ze sobą.

7.        Nie obawiaj się powiedzieć „nie". Czasami młodzi ludzie godzą się na kontakty seksualne, ponieważ boją się urazić odmową swojego partnera. Uczono was, że nie wolno być egoistą. Twój seksualizm jest taką sferą życia, gdzie masz prawo zachowywać się egoistycznie. Jeśli nie chcesz kontaktów seksual­nych, powiedz „nie".

8.        Nie wyrzucaj sobie zbyt mocno, jeśli zachowałaś się niewłaściwie czy zrobiłaś coś, czego żałujesz. Postę­powania w sferze seksualnej też trzeba się nauczyć, a jak wiadomo każde uczenie się jest związane z po­pełnianiem błędów. Na przyszłość będziesz już mądrzejsza i nie powtórzysz tego błędu.

W jakim wieku można rozpocząć stosunki seksualne? Czy do­puszczalne są kontakty seksualne przed małżeństwem mię­dzy osobami, które się kochają? Dlaczego wokół seksu robi się tyle hałasu? Dlaczego dwoje ludzi, którzy chcą iść ze sobą do łóżka, nie może tego zrobić tak po prostu?

Mimo że każde z tych pytań brzmi inaczej, wszyst­kie dotyczą jednego zagadnienia: kiedy można współ­żyć z drugą osobą. I raz jeszcze pojawia się sytuacja, gdy nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Niektórzy sądzą, że współżyć mogą ze sobą osoby dorosłe. Dla nich dorosłość jest to osiągnięcie pewnego wieku (mniej więcej osiemnaście – dwadzieścia jeden lat). Dla innych jest to pełna samodzielność polegająca głównie na niezależności finansowej od rodziców. Jesz­cze inni przyjmują „prawny" punkt widzenia: upraw­nieni do współżycia płciowego są ci, którzy osiągnęli wiek zgodny z przepisami prawa, różnymi w poszcze­gólnych państwach.

Niemniej jednak dla większości ludzi to nie wiek ma największe znaczenie. Wielu sądzi, że nie powinno się rozpoczynać współżycia przed ślubem. I to wcale nie­koniecznie ze względów religijnych. Oczywiście dla wielu osób fakt, że prawo kościelne zabrania stosun­ków seksualnych przed ślubem ma decydujące znacze­nie. Inni kierują się względami praktycznymi, to zna­czy chęcią uniknięcia niepożądanej ciąży. Na ogół lu­dzie ci sprzeciwiają się aborcji uważając, że decyzja o rozpoczęciu współżycia nie dotyczy tylko i wyłącznie dwojga kochanków. Wiąże się też z odpowiedzialnoś­cią za dziecko, które mogłoby być poczęte.
Są również inne przyczyny skłaniające niektórych do powstrzymywania się od współżycia przed ślubem. Jeden z naszych rozmówców, nazwałyśmy go „Char- lie", którym nie kierowały wcale względy religijne, w taki sposób uzasadnił swoje stanowisko:


Obydwoje z żoną postanowiliśmy czekać ze współżyciem aż do ślubu, co obecnie nie zdarza się zbyt często. Nie żałuję jednak tej decyzji. Gdybyśmy wcześniej mieli już jakieś kontakty seksual­ne, bylibyśmy bardziej doświadczeni. Niemniej jednak zdoby­wanie doświadczenia razem było dla nas wielką radością. Nie musieliśmy się przejmować tym, czy byliśmy tak samo dobrymi kochankami jak ci, z którymi współżyliśmy poprzednio. Czu­łem, że udowodniliśmy sobie tym nawzajem, że nie zależało nam wyłącznie na seksie, ale że darzyliśmy się szczerym uczuciem. Mieliśmy do siebie zaufanie, a to dawało nam poczucie bezpie­czeństwa. Nie musieliśmy się obawiać, że nieudany początek byłby równoznaczny z końcem naszej znajomości. Rzeczywiście za pierwszym razem nie wyszło to nam najlepiej. Byliśmy spe­szeni i niezręczni. Dzięki wzajemnemu szacunkowi i zaufaniu nauczyliśmy się z czasem być dobrymi kochankami.

Są ludzie, dla których czynnikiem decydującym o rozpoczęciu współżycia jest charakter i długość związku. Niektóre osoby są przekonane, że do zbliże­nia uprawnia prawdziwa miłość. Zdaniem innych by­cie ze sobą dłuższy czas w poważnym, trwałym związ­ku wystarczy do rozpoczęcia współżycia. Są i tacy, któ­rzy uważają, że dwie strony powinny być dostatecznie dojrzałe.
Oczywiście nie da się zmierzyć stopnia zakochania, dojrzałości czy natury związku. Ludzie kierujący się tymi zasadami zwracają głównie uwagę na przeżycia emocjonalne, których dostarcza im seks. Należy jed­nak pamiętać, że ponieważ seks wiąże się z silnymi przeżyciami, bardzo łatwo wtedy zranić drugą osobę. Kiedy rodzice odwodzą swoje dzieci od współżycia, kie­rują się nie tylko kwestią ciąży czy moralności, ale tak­że troską, by ich dziecko nie cierpiało.

Trzeba ponadto zdać sobie sprawę, że seksu trzeba się nauczyć, a to wcale nie jest takie łatwe, jak by się mogło wydawać. Jeśli ludzi nie łączy głęboka miłość, trudno oczekiwać, że ktoś zechce czekać, aż seks zacz­nie sprawiać oczekiwaną satysfakcję. Dochodzi wtedy do rozstania, ale rozstający się zabiorą ze sobą bagaż niedobrych uczuć, często przekonanie o własnej krzywdzie.

Oto opinia młodej dziewczyny, która wyjaśnia, dla­czego nie chciała rozpoczynać współżycia, dopóki nie spotka kogoś, z kim stworzy trwały związek.


Mam przyjaciółki, które uważają, że wszystkie, nawet najbar­dziej zaawansowane pieszczoty bez stosunku nie są seksem. Dla nich nie jest on niczym szczególnym. Może jestem zbyt roman­tyczna, ale dla mnie seks jest czymś wyjątkowym. Oczywiście można się kochać z każdym, ale wtedy seks odarty jest z emoc­jonalnej warstwy. Mam wrażenie, że przez takie praktyki czło­wiek staje się zimny, nieczuły i gruboskórny. Jakby zabijał własne wnętrze i niezdolny jest już więcej do głębokich przeżyć.

Dla niektórych ludzi nie ma wcale znaczenia, czy jest między nimi uczucie i czy jest to coś trwałego. Uważają, że jeśli dwoje ludzi podoba się sobie, powinni współżyć bez żadnych przeszkód. Ich zdaniem wszys­tkie te ograniczenia i zasady nie mają sensu, są dla nich zbyt krępujące. Seks bowiem jest rzeczą natural­ną i powinno się go uprawiać zawsze, gdy ma się na to ochotę pod warunkiem, że obie strony tego chcą. Sto­sunek z kimś przed chwilą poznanym jest równie dob­ry co z wieloletnim partnerem. Zauważcie jednak pew­ną prawidłowość. Nie każdy, kto głosi takie poglądy, postępuje w ten sposób.

Są więc różne poglądy: religijne, moralne, emocjo­nalne i praktyczne, dla których ludzie nie zgadzają się z nazbyt swobodnym podejściem do seksu. Trzeba wspomnieć jeszcze o powodach natury medycznej. Przypadkowy seks grozi zarażeniem się AIDS lub cho­robami wenerycznymi, co "nierzadko prowadzi do tra­gedii. Właśnie z tego powodu wielu młodych ludzi obecnie uważa przypadkowy seks za zbyt ryzykowny.

Jak dotąd, przedstawiłam bardzo sprecyzowane poglądy na temat seksu. Niemniej jednak jest wielu ludzi, którzy nie mają na ten temat żadnych przemyś­leń. Dobrze jest wtedy rozmawiać na ten temat z inny­mi. Pamiętaj jednak, że ostateczną decyzję dotyczącą tej sfery twojego życia podejmujesz ty.

Nie wyłączaj (jak to się często obecnie dzieje) z tych rozmów swoich rodziców. Może to być dla ciebie bardzo duża niespodzianka, gdy się okaże, że twoi rodzice mie­li te same dylematy, przed którymi ty teraz stajesz. Młodzi ludzie niechętnie rozmawiają na ten temat ze swoimi rodzicami, z góry zakładając, że rodzice nie mo­gą ich zrozumieć lub że mają konserwatywne poglądy. Jeśli tak jest, prawdopodobnie mają swoje powody, ale nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz, możesz się od nich czegoś nauczyć. Możesz także porozmawiać z innymi dorosłymi, ciocią, wujkiem, siostrą, bratem czy star­szym przyjacielem.

 

Erekcje

W rozdziale była mowa o erekcjach, zwanych rów­nież wzwodami. Podczas erekcji krew napływa do członka i wypełnia znajdującą się w nim gąbczastą tkankę. Mięśnie u podstawy członka ściągają się, krew zatrzymuje się w nim i dlatego staje się on bardzo twardy. Poza tym wydłuża się, poszerza nieznacznie, ciemnieje i odstaje od ciała.

Mężczyźni mają wzwody przez całe życie, nawet ja­ko dzieci. Dotykanie członka lub moszny może wywo­łać erekcję, podobnie jak podniecenie lub fantazje ero­tyczne. Wzwód może także powstać, gdy członek nie jest dotykany, a mężczyzna nie myśli o seksie. Wystę­puje czasami zaraz po przebudzeniu, a czasami wywo­łują go napięcia w pęcherzu moczowym.

Podczas dojrzewania chłopcy mają bardzo częste wzwody. Są to tak zwane erekcje spontaniczne, nie spowodowane dotykaniem czy gładzeniem członka lub moszny. Mogą być bardzo kłopotliwe, zwłaszcza gdy wystąpią w szkole, w domu czy na ulicy. Mogą się po­jawić dosłownie w każdym miejscu i o każdej porze. Mówi się, że zmiany zachodzące u dziewcząt w okresie dojrzewania są dokuczliwsze niż u chłopców (rośnięcie piersi, miesiączki itd.). Ale chłopcy w moich klasach często opowiadali mi, jak głupio się czują, gdy nagle przytrafi się im taka nieoczekiwana erekcja i jak boją się, żeby nikt tego nie zauważył.
Erekcja może ustąpić w dwojaki sposób. Albo samo­istnie, gdy mięśnie podstawy członka rozluźnią się, krew odpłynie i prącie opadnie. Albo w wyniku rozła­dowania napięcia seksualnego poprzez orgazm. Może go wywołać masturbacja lub stosunek seksualny. Pod­czas orgazmu mięśnie rozluźniają się i napinają ryt­micznie, a w chwilę po nim rozluźniają się, krew odpły­wa i członek opada.