Organy płciowe

Rysunek przedstawia męskie i żeńskie organy płciowe osób dorosłych, nazywane również narządami płciowymi lub genitaliami. Każdy z nas ma narządy płciowe i są one umiejscowione wewnątrz i na zew­nątrz ciała. Podczas dojrzewania zmienia się ich kształt i wielkość.

Zacznijmy nasz opis od męskich narządów płcio­wych. Na zewnątrz ciała składają się one z dwóch częś­ci, których naukowe nazwy brzmią: penis lub prącie i moszna. Gdy rozdałam w klasie ilustracje i mówiłam o penisie i mosznie, dzieciaki zachowywały się jak oszalałe, chichotały, szturchały się, dowcipkowały. Sta­rałam się nie zwracać na nie uwagi i kontynuowałam swój wykład: „Penis składa się z dwóch części: trzonu i żołędzi. Znajdźcie trzon i pokolorujcie go na niebiesko". Mimo ogólnego rozbawienia wszyscy wzięli się jed­nak do pracy. Jeśli w waszym przypadku jest to moż­liwe, zróbcie podobnie. (Oczywiście pod warunkiem, że nie jest to książka czyjaś lub wypożyczona z bibliote­ki). Kiedy już sobie poradzili z tym zajęciem, zwróci­łam ich uwagę na małą szparkę na czubku członka, którą nazywamy wyjściem cewki moczowej i przez któ­rą mocz wydostaje się na zewnątrz. Poprosiłam o po­ malowanie jej na czerwono, a żołądź w czerwono-niebieskie pasy (kolory nie są tu ważne, istotne jest nato­miast, aby można było łatwo wyodrębnić poszczególne części). Następnie poleciłam, by mosznę pokryli czer­wonymi i niebieskimi kropkami. Pokolorowana w ten sposób całość dała efekt raczej komiczny, co wywołało salwę śmiechu.
Wewnątrz worka mosznowego znajdują się dwa jąd­ra o owalnym kształcie. Nie widać ich na naszym ry­sunku, ale wspominam o nich już teraz, żeby podkreś­lić wielką rolę, jaką odgrywają w procesie rozmnaża­nia. Obszerniej o nich napiszę nieco dalej.
Następnym zadaniem dla dzieci było pokolorowanie owłosienia łonowego, to znaczy gęstych, poskręcanych włosków rosnących w okolicy narządów rodnych. Na koniec poprosiłam o pokolorowanie odbytu. Jest to ot­wór, przez który wydalamy nie strawione części pokar­mu. Nie jest to żaden narząd płciowy, ale znajduje się w pobliżu organów płciowych, dlatego o nim wspomi­nam w tym miejscu.

Kolorowanie rysunków przedstawiających organy płciowe odgrywa podwójną rolę. Po pierwsze, wprowa­dza element zabawy, co rozładowuje emocje związane z tym tematem. Po drugie, ułatwia dzieciom zapamię­tanie nazw poszczególnych narządów. Gdy uczniowie ograniczą się do obejrzenia rysunków z podpisami, na­wet bardzo czytelnymi i przystępnymi, w głowach ich powstanie zamęt. Gdy jednak spędzą kilka minut na kolorowaniu, zwrócą więcej uwagi na kolorowane szczegóły, na to, czy maluj ą rysunek członka, czy mosz- ny, i łatwiej te nazwy zapamiętują. Warto podjąć taki wysiłek, bo są to organy bardzo ważne dla funkcjono­wania naszego organizmu. Jeśli więc egzemplarz ksią­żki ze schematami potrzebnymi do nauczania nie na­leży do was, postarajcie się o fotokopie i na nich wyko­najcie podobne ćwiczenia.

Ludzie na ogół w potocznym języku nie używają naukowych nazw narządów płciowych. Podczas kolo­rowania rysunków spróbowaliśmy sporządzić listę określeń, którymi nazywamy członek, mosznę i jądra.

Uzyskaliśmy imponujący zbiór. Wyrażenia żar­gonowe określające penis to: członek, kutas, fiut, inte­res, pała, kapucyn, koń, mały, wacek, rura, siusiak. Określenia moszny i jąder to: jaja, diamenty, bańki, szklanki.

Osobiście nie mam nic przeciwko żargonowym wy­rażeniom, ale musicie pamiętać, że jest wielu ludzi, którzy czują się urażeni, gdy ktoś w ich towarzystwie używa podobnych określeń.

Po pokolorowaniu męskich narządów płciowych przyszła kolej na żeńskie. Często określa się je mianem sromu, który składa się z kilku części. Zacznijmy od pomalowania na niebiesko mięsistego pagórka, zwa­nego wzgórkiem łonowym, oraz pokrywającego go ow­łosienia. Poniżej wzgórka znajdują się dwa fałdy czyli wargi sromowe większe (zewnętrzne). Pomaluj je w czerwone paski. Między wargami większymi znaj­dują się wargi sromowe mniejsze (wewnętrzne), które możesz pomalować w niebieskie paski. Wargi mniej­sze łączą się z sobą na górze tworząc mały, guzikowaty organ zwany łechtaczką. Pokoloruj ją na czerwono. Po­niżej łechtaczki, między wargami mniejszymi, znajduje się ujście cewki moczowej, przez którą wydalany jest mocz. Możesz zakreślić ją na niebiesko. Poniżej jest jeszcze jeden otwór – ujście pochwy, narządu znajdu­jącego się wewnątrz ciała kobiety. Ujście pochwy mo­żecie pokolorować, jak chcecie: na niebiesko, czerwono, w paski, kropki itd. Pozostał nam tylko odbyt. Sama wybierz kolor, jakim chcesz go pomalować.

Jeszcze przed zakończeniem naszego ćwiczenia zos­tał osiągnięty cel, jaki mu stawiałam – uczniowie poz­byli się zakłopotania związanego z rozmową na ten te­mat i jednocześnie poznali budowę narządów płcio­wych, co w dużym stopniu ułatwia zrozumienie, jak mężczyzna i kobieta „robią" dzieci.