Różne melodie

Pojęcie rozwojowej szafy grającej sugeruje, że rezultatem wymuszenia przez środowisko konkretnej melodii jest jeden z kilku różnych zestawów zachowań. Każda z tych melodii, czy też alternatywnych dróg życia, przystosowana jest do wa­runków, które zapoczątkowały ich rozwój; tak więc zgodnie z tym modelem każda alternatywna droga jest odrębna i od­powiada określonym warunkom.

Zastanawiając się nad tymi alternatywnymi drogami roz­woju człowieka, zauważamy kilka wspólnych wątków. Odży­wianie na wczesnym etapie życia ma długofalowy wpływ na wielkość ciała i metabolizm. Wydaje się, że wskazówki środo­wiskowe inicjujące wybór jednej z alternatywnych dróg poja­wiają się w ostatnich miesiącach ciąży matki. Jeśli chodzi o rozwój płciowy, na wiek dojrzewania wpływają odżywianie się jednostki oraz warunki środowiskowe w okresie podejmo­wania decyzji. Zazwyczaj dziecko wykorzystuje długi okres między odstawieniem od piersi a dojrzewaniem na zdobywa­nie umiejętności i wiedzy potrzebnych mu w dorosłości. Przy­padek dzieci ulicy dowodzi jednak, że jeśli od tego zależy prze­trwanie, dziecko może się zachowywać jak dorosły, omijając normalny, powolny bieg dzieciństwa. W takim ujęciu rzeki ludzkich istnień mogą płynąć różnymi korytami.